» Έργο / Περιγραφή του έργου

Ακρώνυμο

INFORM

INdicators for FORest Managment

Τίτλος έργου

Οικοδόμηση ενός δομημένου γνωστικού συστήματος βασισμένου σε δείκτες για αειφόρο δασική πολιτική και διαχείριση

Διάρκεια έργου

 1/1/2010 - 31/12/2014

Περιοχή εφαρμογής έργου

Όλη η χώρα (Επιθεωρήσεις Δασών/ Διευθύνσεις Δασών) (δείκτες σε εθνική κλίμακα), Δασαρχείο Νευροκοπίου (Δασικό Σύμπλεγμα Κάτω Νευροκοπίου) & Δασαρχείο Καβάλας (Θάσος) (δείκτες σε τοπική κλίμακα)
 
Inform-life ΘΑΣΟΣ

Προβολή inform-life ΘΑΣΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
Inform-life ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Προβολή inform-life ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Στόχοι του έργου

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι να προάγει μία γνωστική βάση για διαμόρφωση και εφαρμογή δασικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο εναρμονισμένης με τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι πολιτικές αυτές θα αναφέρονται κυρίως στην εκτίμηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών της αειφορίας στην διαχείριση των δασών, μέσω εκτίμησης των κριτηρίων και δεικτών MCPFE.  Αφορούν επίσης εκτίμηση των επιπτώσεων που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές και την βιοποικιλότητα, όσο αυτές εξαρτώνται από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα χρησιμοποιηθεί ως βάση το σύστημα αξιολόγησης επιπτώσεων MEDMONT  το οποίο ανέπτυξε και εξέλιξε η ομάδα του έργου μέσα από προηγούμενα χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα έρευνας και πιλοτικής εφαρμογής. Θα χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι προσέγγισης, μία με κατεύθυνση από λεπτομερείς πληροφορίες προς αδρότερες (bottom-up) και μία με αντίθετη ροή πληροφορίας (top-down).

  

Ειδικότερα οι στόχοι περιλαμβάνουν:

 • την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ως προς το κόστος και το επίπεδο ακρίβειας των δεδομένων συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτίμηση των κριτηρίων και δεικτών της 4ης διυπουργικής διάσκεψης (MCPFE) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ειδικότερα των πληροφοριών που αφορούν τις επιπτώσεις στα δάση των κλιματικών αλλαγών, την βιοποικιλότητα και τις προστατευτικές λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων (έδαφος, νερό και υποδομές)
 • την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης και παρακολούθησης της εφαρμογής της αειφορίας στην διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες και επίπεδα λεπτομέρειας
 • την προώθηση του εκσυγχρονισμού των δασικών διαχειριστικών σχεδίων με την ενσωμάτωση εργαλείων κοινωνικής συμμετοχής και εργαλείων εκτίμησης  της  αειφορίας και παρακολούθηση της εφαρμογής της στην διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 1. Γνωστική βάση για χάραξη και εφαρμογή εθνικής δασικής πολιτικής, συμβατής με τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και την νομοθεσία για εκτίμηση της αειφορίας στην διαχείριση των δασών και την παρακολούθηση της εφαρμογής της, με εκτίμηση των κριτηρίων και δεικτών MCPFE σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 2. Γνωστική βάση για διαμόρφωση εθνικής δασικής πολιτικής σε σχέση με τις επιπτώσεις στα δάση από τις κλιματικές αλλαγές, την βιοποικιλότητα και τις προστατευτικές λειτουργίες των δασών (έδαφος, νερό, υποδομές) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 3. Εκσυγχρονισμός των δασικών διαχειριστικών σχεδίων με πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένη περιοχή μελέτης για την ενσωμάτωση εργαλείων κοινωνικής συμμετοχής και εργαλείων αξιολόγησης περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων, καθώς και αντισταθμιστικά εργαλεία (Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης) για την εκτίμηση της αειφορίας στην διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται με το έργο

Τα δάση, ιδιαίτερα της Μεσογείου βρίσκονται κάτω από συνεχείς πιέσεις. Γι' αυτό μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί αρκετά εργαλεία σχεδιασμού και αξιολόγησης της αειφόρου διαχείρισης των δασών, ιδίως με τη μορφή κριτηρίων και δεικτών. Στην επικράτεια της ΕΕ τα πιο γνωστά εργαλεία τέτοιου είδους έχουν εκφραστεί με τα κριτήρια και τους δείκτες κυρίως της 4ης Υπουργικής Διάσκεψης για την προστασία των δασών της Ευρώπης (MCPFE κριτήρια και δείκτες), τα οποία τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εκτιμούν, να παρακολουθούν και να πιστοποιούν την αειφόρο διαχείριση των δασών. Ωστόσο, σε πολλά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις διαδικασίες εκτίμησης των MCPFE κριτηρίων και δεικτών. Αυτά σχετίζονται με την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την σύνδεση μεταξύ των χωρικών κλιμάκων και των επιπέδων λεπτομέρειας και επιπέδων λήψης απόφασης, με την έλλειψη δεδομένων, την έλλειψη ολοκλήρωσης, την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων και την έλλειψη συγκρισιμότητας μεταξύ των περιοχών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν στρατηγικές προσαρμογής και άμβλυνσης των επιπτώσεων στα δάση αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής προσαρμογής της ΕΕ μετά το 2012. Το έργο INFORM θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα προσαρμόζοντας κατάλληλα το σύστημα αξιολόγησης επιπτώσεων του MEDMONT, το οποίο αναπτύχθηκε από μέλη της ομάδας του έργου μέσα από προηγουμένη έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ.

Καινοτομικά στοιχεία του έργου

Το έργο θα εισάγει τις ακόλουθες καινοτομίες:

 1. Η διαδικασία εκτίμησης των MCPFE κριτηρίων και δεικτών θα έχει χωρική αναφορά σε κατάλληλες χωρικές οντότητες για αειφόρο δασική διαχείριση, καθιστώντας έτσι δυνατή την σύνδεση των πολλαπλών περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων  στα δασικά οικοσυστήματα.
 2. Θα διαμορφωθεί μια σαφής σχέση μεταξύ του κόστους που απαιτείται για την εφαρμογή πολιτικών για αειφόρο διαχείριση των δασών ως προς την ακρίβεια που απαιτείται στις διαφορετικές χωρικές κλίμακες και διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας.
 3. Θα εφαρμοστεί συστηματική προσέγγιση έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση νέων μοντέλων δεικτών όπου αυτά είναι απαραίτητα, όπως χωρικά μοντέλα δεικτών για την εκτίμηση των επιπτώσεων στα δάση από την κλιματική αλλαγή.
 4. Θα χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία εκτίμησης σε πλαίσιο Πολυκριτηριακής Ανάλυσης (Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης) ως βάση για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτικών επιλογών όσον αφορά την εκτίμηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών και την παρακολούθηση της εφαρμογής της
 5. Θα χρησιμοποιηθούν μοντέλα δεικτών επιπτώσεων σχετικής αξιολόγησης, έτσι ώστε να εκφραστούν οι διαφορές όσον αφορά την καταλληλότητα των δασικών πόρων  ως προς τις επιπτώσεις  από διαδικασίες ανάπτυξης και διαχείρισης σε σχέση με μία αρχική κατάσταση βάση.
 6. Θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι μέθοδοι απόσπασης γνώμης και κοινωνικής συμμετοχής, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατό καλύτερη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης στα διάφορα επίπεδα λήψης απόφασης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των σημαντικών διεργασιών ή/και τροποποιήσεων των αντίστοιχων δεικτών, κάθε φορά που παρουσιάζονται σημαντικές διεργασίες επιπτώσεων στο αντίστοιχο επίπεδο.
 7. Θα παραχθούν νέες οδηγίες για τα δασικά διαχειριστικά σχέδια με την ενσωμάτωση κατάλληλων εργαλείων για την εκτίμηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής  αειφορικής δασικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.
 8. Θα διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη χωροταξική πολιτική για το σχεδιασμό και τη διαχείριση δασών με ολοκληρωμένη προσέγγιση των σχετικών τομεακών πολιτικών.
 9. Θα είναι δυνατές μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, οικολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και παρεμβάσεις.
 10. Θα είναι δυνατή η εφαρμογή λειτουργικών διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασμού και διαχείρισης με ανάπτυξη επίγνωσης σε περιφερειακό επίπεδο βασισμένη σε κοινές αξίες και συμφέροντα όσον αφορά την αειφόρο διαχείριση των δασών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση.

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 1.139.495 Ευρώ
Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 1.134.495 Ευρώ

 

Φορέας υλοποίησης έργου
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας:  99.912 Ευρώ

Χρηματοδότηση:

Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ENV-LIFE08): 567.247 Ευρώ (ποσοστό χρηματοδότησης 50%)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος ): 472.366 Ευρώ

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:  99.912 Ευρώ

Ομάδα έργου

 • Βασιλική Καζάνα
 • Άγγελος Καζακλής (συμμετοχή και στην διαχείριση έργου)
 • Αβτζής Νικόλαος
 • Τάκος Ιωάννης
 • Μέρου Θεοδώρα
 • Εμμανουλούδης Δημήτριος
 • Ζαίμης Γεώργιος
 • Μπουτσιμέα Αναστασία
 • Φωτάκης Δημήτριος
 • Σταματίου Χρήστος
 • Κουτσώνα Παρασκευή
 • Ράπτης Δημήτριος

Επικοινωνία

Δρ. Βασιλική Καζάνα
Καθηγήτρια ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Συντονίστρια έργου
Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Παράρτημα Δράμας
1ο χλμ Δράμας-Μικροχωρίου
66100 Δράμα

Τηλ. 2521060422, 2521060441, 2521060460
Φαξ: 2521060411
E-mail: vkazana@gmail.com, vkazana@teikav.edu.grinfo@inform-life.gr

» Συνδέσεις - links


Follow us