» Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών / Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών

Δομή

Το Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών (ΕΔΣΔ) είναι ένας καινοτόμος θεσμός που δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε αυτό το στάδιο στα πλαίσια του έργου INFORM. Το ΕΔΣΔ αποσκοπεί στην δικτύωση των ενδιαφερόμενων για αειφόρο διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων φορέων, έτσι ώστε αυτοί να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες αξιολόγησης της αειφορίας των δασών της περιοχής τους.

Τα βασικά στοιχεία του ΕΔΣΔ είναι η ενεργή και συνεχής συμμετοχή των μελών του κυρίως σε εθελοντική βάση και η ενσωμάτωση των απαραίτητων για την αξιολόγηση της αειφορίας των δασών και δασικών εκτάσεων σε διάφορα επίπεδα λειτουργίας, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Η δομή του είναι ανοικτή και μπορεί να πάρει νο­μική κάλυψη στο μέλλον.

» Ποιοι είναι οι ειδικοί στόχοι του Εθνικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών;

• Συνεισφορά στη δημιουργία γνωστικής βάσης δεδο­μένων απαραίτητων για την αξιολόγηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών & δασικών εκτάσεων της χώρας και την δημιουργία πλαισίου εθνικής δασικής πολιτικής για τα δάση

• Ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στην διαδικασία αξιολόγησης της αειφορικής διαχείρισης των δασών & δασικών εκτάσεων

• Χρήση εργαλείων αξιολόγησης περιβαλλοντικών, κοι­νωνικο-οικονομικών και θεσμικών επιπτώσεων εναλλα­κτικών επιλογών αειφορικής ανάπτυξης και διαχείρισης των δασικών πόρων

• Εκτίμηση και παρακολούθηση της αειφορικής διαχείρι­σης των δασών & δασικών εκτάσεων

• Βελτίωση της διαφάνειας στην διαδικασία λήψης από­φασης για την αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των δασικών πόρων

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αειφορικής διαχείρισης των δασών & δασικών εκτάσεων

» Ποιοι συμμετέχουν στο Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών;

Τα τυπικά μέλη του ΕΔΣΔ είναι:

- Ανώτερα Στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας (Δασαρχεία ή Διευθύνσεις Δασών)

- Επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων σχετικών με την διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων

- Εκπρόσωποι φορέων με ενδιαφέροντα σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών & δασικών εκτάσεων (ΜΚΟ, Κυνηγετικοί Σύλλογοι, Δασικοί Συνεταιρισμοί, Ένωση Δασοκτημόνων)

- Ομάδα συντονισμού 

» Ποιος είναι ο ρόλος των μελών του Εθνικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών;

Ομάδα Συντονισμού

• Συντονίζει όλες τις εργασίες του ΕΔΣΔ

• Εφαρμόζει συστηματικές μεθόδους απόσπασης έμπειρης γνώμης

• Επικοινωνεί με τα μέλη του ΕΔΣΔ

• Οργανώνει συναντήσεις και υποστηρικτικό υλικό για την διευκόλυνση της εργασίας των μελών του ΕΔΣΔ

• Προετοιμάζει εργαλεία αξιολόγησης αειφόρου διαχείρι­σης δασών & δασικών εκτάσεων

• Οργανώνει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συμ­μετοχικής διαδικασίας

Μέλη του Συμβουλίου

• Συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας με σκοπό την συστη­ματική απόσπαση έμπειρης γνώσης που οργανώνονται από την ομάδα συντονισμού και ανταποκρίνονται θετικά στις εργασιακές απαιτήσεις των μεθόδων αυτών

• Επικοινωνούν με την ομάδα συντονισμού του Συμβου­λίου

• Διασυνδέονται με άλλα μέλη του Συμβουλίου

• Καταθέτουν την γνώση και εμπειρία τους έτσι ώστε να συνεισφέρουν:

i) στον προσδιορισμό εναλλακτικών στρατηγικών αειφό­ρου δασικής διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο.

ii) στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των παραπάνω εναλλακτικών στρατηγικών με την βοήθεια ειδικά σχεδι­ασμένων μοντέλων δεικτών και

iii) στην συνολική αξιολόγηση της αειφορίας των δασών & δασικών εκτάσεων

• Συμμετέχουν στην ανάπτυξη και διάχυση καλών πρα­κτικών ως προς την αειφορία των δασών & δασικών εκτά­σεων


» Πείτε μας την γνώμη σας για το Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών πατώντας εδώ


» Οι συναντήσεις του Εθνικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών 

Η 1η Συνάντηση του ΕΔΣΔ

Πραγματοποιήθηκε η 1η συ­νάντηση εργασίας του ΕΔΣΔ στις 29 & 30 Μαρτίου 2012 στην Δράμα. Στην συνάντη­ση συμμετείχαν 75 Δασάρχες – έμπειρα στελέχη των Δασι­κών Υπηρεσιών της χώρας. Την συνάντηση χαιρέτησαν ο κ. Βακάλης Δημήτρης, Δι­ευθυντής της Γενικής Διεύ­θυνσης Ανάπτυξης & Προ­στασίας Δασών και Φυσι­κού Περιβάλλοντος της Ει­δικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ,ο κ. Πατακά­κης Αργύρης εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο κ. Μλεκάνης Μιχάλης Αντιδήμαρχος Δράμας.

Η 1η συνάντηση του ΕΔΣΔ ξεκίνησε με την διάλεξη της κ. Βασιλικής Καζάνα, συντονίστρια του έργου INFORM και μέλος της ομάδας συντονισμού του ΕΔΣΔ με θέμα «Σύγ­χρονα συστήματα και μέθοδοι πιστοποίησης αειφορικής διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων».

Στην συνάντηση ακολούθησε διάλεξη από τον κ. Άγγελο Καζακλή, στέλεχος της ομάδας του έργου INFORM και μέλος επίσης της ομάδας συντονισμού του ΕΔΣΔ με θέμα «Η χωρική ανάλυση ως βάση για αειφορία δασών και δα­σικών εκτάσεων – Το σύστημα MEDMONT». Ειδικότερα οι εργασίες του ΕΔΣΔ κατά την διάρκεια της 1ης συνά­ντησης αφορούσαν τα εξής:

• Καταγραφή πληροφοριών για την ολοκλήρωση ανα­λύσεων SWOT αναφορικά με τις δυνατότητες/ευκαιρίες αλλά και αδυναμίες των Δασικών Υπηρεσιών ανά Δασαρ­χείο σχετικά με την αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης αειφορικής διαχείρισης των δασών και δασι­κών εκτάσεων της χώρας.

• Καταγραφή των διαδικασιών / λειτουργιών για αει­φορική διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων της­χώρας ανά δασαρχείο στο πλαίσιο των Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων και Δεικτών αειφορικής διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων (MCPFE Criteria and Indicators).

• Ιεράρχηση των διαδικασιών / λειτουργιών για αει­φορική διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας ανά δασαρχείο στο πλαίσιο των Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων και Δεικτών αειφορικής διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων (MCPFE Criteria and Indicators).


• Καταγραφή, ιεράρχηση και ανάπτυξη διαδικασιών αειφορικής διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων ανά χωρική οντότητα (σύστημα τοπίου) με το σύστημα αξιο­λόγησης MEDMONT ανά Δασαρχείο.

Οι εργασίες της 1ης συνάντησης του ΕΔΣΔ ολοκληρώθη­καν με επικοδομητική συζήτηση των μελών σχετικά με την χρησιμότητα της λειτουργίας του ΕΔΣΔ και της ανά­γκης βιωσιμότητάς του, μέσω της συνεχούς επικοινωνίας των μελών του τόσο με περιοδικές συναντήσεις όσο και μέσω διαδικτύου.

› Δείτε τι έγραψε ο τοπικός τύπος για την πρώτη συνάντηση του Εθνικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών πατώντας εδώ.

› Κατεβάστε το πρόγραμμα της συνάντησηςτου ΕΔΣΔ πατώντας εδώ

› Κατεβάστε της παρουσιάσεις συνάντησης του ΕΔΣΔ πατώντας εδώ

› Δείτε τα πρακτικά της συνάντησης του ΕΔΣΔ πατώντας εδώ

› Φωτογραφίες από την συνάντηση μπορείτε να δείτε στο φωτογραφικό αρχείο πατώντας εδώ.

Η 2η Συνάντηση του ΕΔΣΔ

Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας του ΕΔΣΔ στις 4 & 5 Οκτωβρίου 2012 στο Ποτό της Θάσου. Στην συνάντηση συμμετείχαν 75 Δασάρχες – έμπειρα στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας. Την συνάντηση χαιρέτησε ο κ. Βακάλης Δημήτρης, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ. Την συνάντηση παρακολούθησαν ο κ. Νικόλαος Παρασύρης, Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο κ. Νικήτας Φραγκισκάκης Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο κ. Αντώνιος Καλόγηρος, Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Δημήτριος Ζήκος, Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η κ. Αθηνά Μουρμούρη, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM, ο κ. Οικονόμου Θεόδωρος, Πρόεδρος της Ένωσης Δασοκτημόνων Ελλάδας, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM, ο κ. Παπαδόδημας Νικόλαος, Πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, και οι κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης και Λογοθέτης Γιώργος, επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος κυνηγετικής κάρπωσης APTEMIS.

› Δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης πατώντας εδώ

› Δείτε τα πρακτικά της συνάντησης πατώντας εδώ

› Δείτε τις παρουσιάσεις της συνάντησης πατώντας εδώ

› Φωτογραφίες από την συνάντηση μπορείτε να δείτε στο φωτογραφικό αρχείο πατώντας εδώ

Τα μέλη του ΕΔΣΔ

Ομάδα συντονισμού ΕΔΣΔ
 • Καζάνα Βασιλική → PhD Δασολόγος, Kαθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, συντονίστρια έργου INFORM
 • Καζακλης Άγγελος → Msc Δασολόγος, υπεύθυνος δράσεων έργου INFORM
 • Μπουτσιμέα Αναστασία → Msc Δασοπόνος, μέλος ομάδας έργου INFORM
 • Κουτσώνα Παρασκευή → Msc Δασολόγος, μέλος ομάδας έργου INFORM
 • Σταματίου Χρήστος → Msc Δασολόγος, μέλος ομάδας έργου INFORM
 • Φωτάκης Δημήτριος → PhD Δασολόγος, μέλος ομάδας έργου INFORM

Μέλη ΕΔΣΔ - Ανώτερα Στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών
 • Δασαρχείο Μεσολογγίου → Φούντας Θεόδωρος – Γεώργιος
 • Δασαρχείο Βόλου → Ντίτορας Νικόλαος
 • Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου → Τσιτλακίδης Αναστάσιος
 • Δ. Δασών Σάμου → Κινιαζοπούλου Ζωή
 • Δ. Δασών Λέσβου → Κράλης Φώτης
 • Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης → Μπακλαγής Ζαχαρίας
 • Δ. Δασών Ροδόπης → Κεραμιτζής Δημήτριος
 • Δ. Δασών Δωδεκανήσου → Δεσλή Χρυσάνθη
 • Δασαρχείο Καβάλας → Γεωργούση Ζωή
 • Δασαρχείο Αλμυρού → Ανδριανός Σπύρος
 • Δασαρχείο Καρδίτσας → Πραντσίδου Γιαννούλα
 • Δασαρχείο Χαλκίδας → Κομίλη Δέσποινα
 • Δ. Δασών Γρεβενών → Δρίζης Δημήτριος
 • Δασαρχείο Σπερχειάδας → Γώγουλος Δημήτριος
 • Δασαρχείο Πάρνηθας → Ζιάζιαρης Ιωάννης
 • Δασαρχείο Δράμας → Κωνσταντινίδου Ελισάβετ
 • Δ. Δασών Άρτας → Κορμέντζας Βασίλειος
 • Δασαρχείο Φουρνά → Κοσμάς Σταύρος
 • Δασαρχείο Πύργου → Χριστοδούλου Νικόλαος
 • Δ. Δασών Ρεθύμνου → Καργιολάκη Χαρίκλεια
 • Δασαρχείο Διδυμοτείχου → Κυρούδης Κύρος
 • Δασαρχείο Γουμένισσας → Βούρτσας Γεώργιος
 • Δασαρχείο Θάσου → Βενέτης Αναστάσιος
 • Δασαρχείο Ελασσόνας → Φτίκα Ζωή
 • Δασαρχείο Αρναίας → Αγαλής Αναστάσιος
 • Δασαρχείο Λάρισας → Αποστόλου Φρειδερίκη
 • Δασαρχείο Λίμνης → Ζίγκηρης Σπύρος
 • Δασαρχείο Σουφλίου → Ιωσηφίδης Στέφανος
 • Δασαρχείο Αγιάς → Γκάτσικος Αστέριος
 • Δασαρχείο Αμαλιάδας → Πολυχρονόπουλος Λυκούργος
 • Δασαρχείο Ναυπάκτου → Σταμάτης Αθανάσιος
 • Δασαρχείο Κιλκίς → Πολιτίδης Ευθύμιος
 • Δασαρχείο Σιδηροκάστρου → Καραπαναγιωτίδης Χριστόδουλος
 • Δασαρχείο Μετσόβου → Κανελλόπουλος Νικόλαος
 • Δ. Δασών Χανίων → Μπιζούρα Αικατερίνη
 • Δασαρχείο Θεσσαλονίκης → Αβράμης Θωμάς
 • Δ. Δασών Πρέβεζας → Δάλαρος Βασίλειος
 • Δασαρχείο Αγρινίου → Πολίτη Αλεξάνδρα
 • Δασαρχείο Σπάρτης → Σιμάδη Παναγιώτα
 • Δασαρχείο Σερρών → Παπαδόπουλος Παναγιώτης
 • Δασαρχείο Νιγρίτας → Στογιάννου Φίλιππος
 • Δασαρχείο Νάουσας → Μαρταβαλτζής Γεώργιος
 • Δασαρχείο Τσοτυλίου → Δημητρίου Κωνσταντίνος
 • Δ. Δασών Κεφαλληνίας → Λύτρα Άννα
 • Δασαρχείο Καλαμπάκας → Πίσσιας Χρήστος
 • Δ. Δασών Ηρακλέιου → Αρβανίτης Παντελής
 • Δασαρχείο Αιγάλεω → Καρπούζας Σωτήρης
 • Δασαρχείο Σταυρούπολης → Μήλιος Χρήστος
 • Δασαρχείο Έδεσσας → Βλαχάκη-Σανίδα Άννα
 • Δασαρχείο Λιβαδειάς → Ζουρνής Ιωάννης
 • Δ. Δασών Χίου → Μπέλλας Κωνσταντίνος
 • Δασαρχείο Σταυρού → Φουρκιώτης Γεώργιος
 • Δασαρχείο Βέροιας → Χατζόπουλος Γεώργιος
 • Δασαρχείο Ιωαννίνων → Κούτλα Φωτεινή
 • Δασαρχείο Λαμίας → Περδικάκης Νικόλαος
 • Δ. Δασών Κυκλάδων → Αλεξιάδου Άρτεμις
 • Δασαρχείο Πειραιώς → Μυτελέτση Σοφία
 • Δ. Δασών Πιερίας → Μαυρίδης Γεώργιος
 • Δ. Δασών Ζακύνθου → Σκάρπος Ευάγγελος
 • Δασαρχείο Λαγκαδά → Ευαγγελόπουλος Γρηγόριος
 • Δασαρχείο Τρικάλων → Κότσιαρης Κωνσταντίνος
 • Δασαρχείο Αριδαίας → Χασάπης Μηνάς
 • Δασαρχείο Μουζακίου → Παπουτσής Φώτης
 • Δ. Δασών Θεσπρωτίας → Λώλος Ιωάννης
 • Δασαρχείο Αταλάντης → Πατούλης Ιωάννης
 • Δασαρχείο Άμφισσας → Τσέλλος Δήμος
 • Δασαρχείο Κοζάνης → Παλαμάς Θεόδωρος
 • Δ. Δασών Λευκάδας → Λάμπρης Γεώργιος
 • Δ. Δασών Φλώρινας → Παπαϊωάννου Παναγιώτης
 • Δασαρχείο Ξυλοκάστρου → Χίνος Κων/νος
 • Δασαρχείο Κασσάνδρας → Καλόγερος Στέργιος
 • Δ.Δασών Αιτ / νίας → Μάζης Νικήτας
 • Δασαρχείο Ξάνθης → Σταμπολίδης Αναστάσιος
 • Δασαρχείο Λιδορικίου → Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
 • Δ. Δασών Αχαΐας → Τσακανίκας Χρήστος
 • Δασαρχείο Καρπενησίου → Φάκας Ιωάννης
 • Δασαρχείο Λαυρίου → Χριστακόπουλος Παύλος 
 • Δασαρχείο Καλαμάτας → Κατσίποδας Σπύρος 
 • Δ. Δασών Μεσσηνίας → Σωτηρόπουλος Γεώργιος 

Επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων
 • Καζάνα Βασιλική → PhD Δασολόγος, Kαθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Ειδική στην Δασική Διαχειριστική και Οικονομία
 • Καζακλης Άγγελος → Msc Δασολόγος, Ειδικός στην Άγρια Πανίδα και Χωρική Ανάλυση
 • Τάκος Ιωάννης → PhD Δασολόγος, Kαθηγήτης ΤΕΙ ΑΜΘ, Ειδικός στην Δασική Οικολογία
 • Μέρου Θεοδώρα → PhD Δασολόγος, Kαθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Ειδική στην Λιβαδική Οικολογία
 • Ζαϊμης Γεώργιος → PhD Δασολόγος, Kαθηγήτης Εφαρμογών ΤΕΙ ΑΜΘ, Ειδικός στους Υδάτινους Πόρους

Εκπρόσωποι φορέων
 • Νικόλαος Παρασύρης → Γενικός Διευθυντής Δασών 
 • και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
 • Νικήτας Φραγκισκάκης → Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
 • Αντώνιος Καλόγηρος → Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
 • Δημήτριος Ζήκος → Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
 • Οικονόμου Θεόδωρος → Πρόεδρος της Ένωσης Δασοκτημόνων Ελλάδας, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM
 • Παπαδόδημας Νικόλαος → Πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας
 • Καραμπατζάκης Θεοφάνης → Υπεύθυνος του προγράμματος κυνηγετικής κάρπωσης APTEMIS
 • Λογοθέτης Γιώργος → Υπεύθυνος του προγράμματος κυνηγετικής κάρπωσης APTEMIS 
 • Αθηνά Μουρμούρη → Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM
» Συνδέσεις - links


Follow us