» Έργο / Δράσεις του Έργου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι δράσεις του έργου INFORM διακρίνονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 Γνωστική βάση και αειφόρος διαχείριση δασών

Θα δημιουργηθεί ένα Διακυβερνητικό Συμβούλιο για τα Δάση (ΔΣΔ) από ανώτερα στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών περιφερειακών και κεντρικών, ειδικούς επιστήμονες-εμπειρογνώμονες και ομάδα συντονισμού. Μέσω της λειτουργίας του ΔΣΔ δράσεις για τα δάση και τις αλληλεπιδράσεις των δασών με το περιβάλλον τους για τις οποίες πρέπει να διαμορφωθούν συγκεκριμένες πολιτικές θα προσδιοριστούν και θα συσχετιστούν με αντίστοιχα κριτήρια και δείκτες MCPFE.  Ακολουθώντας την προσέγγιση από την κορυφή προς την βάση θα εξεταστεί εμπεριστατωμένα η διαθεσιμότητα υπαρχόντων στοιχείων και οι ανάγκες για επί πλέον στοιχεία με σκοπό την εκτίμηση των MCPFE κριτηρίων και δεικτών, το κόστος συλλογής τους, το επίπεδο ακρίβειας, η σχέση τους με τις χωρικές κλίμακες και τα επίπεδα συσσωμάτωσης και θα καταγραφούν με λεπτομέρεια οι απαιτήσεις για περιοδικές μετρήσεις τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις διεργασίες που αφορούν τις επιπτώσεις στα δάση από την κλιματική αλλαγή, την βιοποικιλότητα και τις προστατευτικές λειτουργίες των δασών (έδαφος, νερό και υποδομές).

 Ολοκλήρωση των διεργασιών εκτίμησης αειφόρου διαχείρισης των δασών- Υποστήριξη απόφασης

 Οι σχετικοί για την χώρα MCPFE δείκτες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο θα υπολογιστούν και θα εκτιμηθεί η αειφόρος διαχείριση των δασών. Γι’ αυτό τον σκοπό θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα αξιολόγησης επιπτώσεων MEDMONT το οποίο θα προσαρμοστεί κατάλληλα. Μοντέλα δεικτών με χωρική αναφορά θα προστεθούν στην βάση μοντέλων του MEDMONT για την εκτίμηση των επιπτώσεων  στα δασικά οικοσυστήματα από την κλιματική αλλαγή. Η βάση πληροφοριών που θα κατασκευαστεί για να βοηθήσει με τις εκτιμήσεις των MCPFE εργαλείων θα χρησιμοποιηθεί από το ΔΣΔ για την διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτικών για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της αειφόρου διαχείρισης των δασών με ειδική αναφορά στις επιπτώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

 Πιλοτικά σχέδια αειφόρου διαχείρισης δασών

Για να γίνουν τα εργαλεία εκτίμησης MCPFE επιχειρησιακά, θα ακολουθηθεί προσέγγιση από την βάση προς την κορυφή (bottom-up). Δύο δασικές περιοχές έχουν επιλεγεί να λειτουργήσουν ως περιοχές μελέτης του έργου για τις οποίες θα συνταχθούν διαχειριστικά σχέδια αειφόρου πολυλειτουργικής διαχείρισης ως επίδειξη καλής πρακτικής. Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν Τοπικά Διακυβερνητικά Συμβούλια για τα συγκεκριμένα Δάση (ΤΔΣΔ) με συμμετοχή εκπροσώπων ενδιαφερόμενων τοπικών φορέων και ειδικών εμπειρογνωμόνων. Οι σημαντικές διεργασίες/λειτουργίες και εναλλακτικές διαχειριστικές πρακτικές για αειφόρο πολυλειτουργική διαχείριση σε τοπικό επίπεδο θα προσδιοριστούν και θα αξιολογηθούν μέσω της λειτουργίας των ΤΔΣΔ. Το σύστημα αξιολόγησης επιπτώσεων MEDMONT θα χρησιμοποιηθεί και πάλι για τον υπολογισμό των δεικτών MCPFE σε επίπεδο δάσους και την εκτίμηση της αειφορίας της δασικής διαχείρισης σε μεγαλύτερα επίπεδα λεπτομέρειας. Όπου κριθεί απαραίτητο σε αυτή την κλίμακα, νέα μοντέλα δεικτών επιπτώσεων θα ενσωματωθούν. Αντισταθμιστική ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων θα γίνει με το Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης MEDMONT.

 Εκπαίδευση και διάχυση

Προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών θα επιλεγεί για να εκπαιδευτεί στην χρήση των εργαλείων και τεχνικών εκτίμησης και παρακολούθησης αειφόρου πολυλειτουργικής δασικής διαχείρισης που θα αναπτυχθούν από το έργο.

Τα κύρια αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων θα αποτυπωθούν στις εκθέσεις πεπραγμένων, σε ειδική έκδοση για το πλαίσιο εθνικής δασικής πολιτικής για αειφόρο πολυλειτουργική διαχείριση των δασών και εφαρμογή παρακολούθησης, σε ειδική έκδοση οδηγού πολιτικής για περιορισμό των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στα δάση, σε εγχειρίδιο καλής πρακτικής για κοινωνική συμμετοχή στην διαδικασία σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων αειφόρου πολυλειτουργικής διαχείρισης των δασών, σε δύο πιλοτικά διαχειριστικά σχέδια αειφόρου πολυλειτουργικής δασικής διαχείρισης, σε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, οκτώ ημερίδες και ένα συνέδριο.

» Συνδέσεις - links


Follow us